Polityka satysfakcji klienta profesjonalnego i gwarancja handlowa Rain Bird

W Rain Bird uważamy, że kiedy kupujesz jeden z naszych produktów, powinien przysługiwać Ci również dostęp do potrzebnego wsparcia, tak by mieć pewność, że produkt działa zgodnie z zamysłem. Podobnie jak nasze produkty, obsługa klienta Rain Bird ma za zadanie przewyższać oczekiwania. Dzwoniąc z pytaniami dotyczącymi zamówień lub nowych produktów, otrzymujesz potrzebną pomoc od najlepszych specjalistów z branży gospodarki wodnej. Pochodzi ona z naszej siedziby w Azusa w Kalifornii lub Centrum Obsługi Klienta w Tucson w Arizonie i wspiera ją nasza rozległa globalna sieć dystrybutorów i partnerów.

Dzięki naszym kompleksowym gwarancjom wybór produktów Rain Bird staje się jeszcze bardziej oczywisty. Większość produktów do nawadniania Rain Bird jest objętych gwarancją handlową na okres trzech lub pięciu lat od daty pierwszego zakupu. Gwarancja Rain Bird zapewnia sprawne wsparcie, które przekłada się na szczytową wydajność systemu nawadniania. Dla klienta oznacza to całkowity spokój ducha.

Polityka satysfakcji klientów firmy Rain Bird

Firma Rain Bird zobowiązuje się do nieodpłatnego naprawienia lub wymienienia każdego profesjonalnego produktu Rain Bird, który ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania w podanym poniżej okresie gwarancyjnym. Produkt należy przekazać dystrybutorowi lub zwrócić do oryginalnego punktu zakupu. Gwarancja nie obejmuje awarii produktów spowodowanych działaniem siły wyższej np. przez uderzenie pioruna lub powódź. Niniejsze zobowiązanie do naprawienia lub wymienienia produktu stanowi naszą wyłączną i całkowitą gwarancję.

Dorozumiane gwarancje wartości handlowej i przydatności, jeśli mają zastosowanie, są ograniczone do jednego roku od daty sprzedaży.

Firma Rain Bird w żadnym przypadku nie odpowiada za szkody przypadkowe ani wtórne szkody, bez względu na sposób ich wystąpienia.

I. Produkty do nawadniania i odprowadzania wody

 • Wysuwane głowice zraszaczy z serii 1800, dysze U-Series, adaptery do nawadniania krzewów PA-8S i PA-8S-PRS, kroplowniki 1300 i 1400, zraszacze rotacyjne z serii 5000, zraszacze rotacyjne z serii 5500, zraszacze rotacyjne z serii 8005, zraszacze rotacyjne z serii Falcon® 6504, plastikowe elektrozawory PEB/PESB/PESB-R, plastikowe elektrozawory DV/DVF i ASVF, skrzynki na elektrozawory z serii VB, wodomierze ICWM oraz linie kroplujące z serii XF* — 5 lat

 • Zasilacz C2 — 2 lata

 • Przekaźniki pompy — 1 rok na elementy sterujące / podzespoły elektroniczne, 2 lata na obudowę

 • Root Booster Series - 1 rok na produkty BIO1 lub BIO5

 • Wszystkie inne produkty do nawadniania i odprowadzania wody — 3 lata

II. Produkty do pól golfowych

 • Zraszacze rotacyjne do pól golfowych: Zraszacze rotacyjne do pól golfowych z serii EAGLE™, EAGLE IC™, Rain Bird® i Rain Bird IC™ — 3 lata. Dodatkowo zraszacz rotacyjny do pól golfowych z serii EAGLE, EAGLE IC, Rain Bird i Rain Bird IC sprzedawany i instalowany w połączeniu ze złączem przegubowym Rain Bird — 5 lat. Wymagany jest dowód jednoczesnej instalacji.

 • Złącza przegubowe — 5 lat

 • Zawory mosiężne EFB-CP, zawory szybkozłączne i klucze — 3 lata

 • Sterowniki układów filtracji — 3 lata

 • Moduły radiowe LINK™ — 3 lata

 • Czujniki gleby TSM-3 SDI12 (ISS) — 3 lata

 • Wszystkie inne produkty do pól golfowych — 1 rok

III. Produkty rolne

 • Linia kroplująca A5 PC AG z kompensacją ciśnienia — 5 lat na wykonanie produktu, 7 lat na środowiskowe pęknięcia naprężeniowe

 • Rury polietylenowe PE — 7 lat na wykonanie produktu, 7 lat na środowiskowe pęknięcia naprężeniowe

 • Zraszacze serii LF™ i LFX™ — 5 lat

 • Mosiężne zraszacze impaktowe — 5 lat

 • Plastikowe zraszacze impaktowe — 2 lata

 • Wszystkie inne produkty rolne — 1 rok

IV. Stacje pomp

W ramach niniejszej polityki Rain Bird gwarantuje brak wad fabrycznych w stacji pomp przez trzy lata od daty uruchomienia (trzyletnia gwarancja dotyczy stacji wyprodukowanych po grudniu 2015 roku) , ale nie dłużej niż czterdzieści miesięcy od daty zakupu przez pierwszego klienta; przy czym do uznania gwarancji wymagana jest kopia faktury sprzedawcy. Uruchomienie lub, w razie potrzeby, serwisowanie urządzenia przez jakąkolwiek inną osobę niż autoryzowany przedstawiciel Rain Bird spowoduje unieważnienie niniejszych warunków.

Pod warunkiem, że wszystkie czynności związane z instalacją, uruchomieniem, obsługą i zalecanymi procedurami konserwacyjnymi zostały wykonane prawidłowo, przez autoryzowanych przedstawicieli Rain Bird, w razie potrzeby Rain Bird wymieni lub naprawi, według uznania Rain Bird, każdą część Rain Bird uznaną za wadliwą przy normalnym, zalecanym użytkowaniu w okresie obowiązywania niniejszej polityki; oceny w tym zakresie dokona wyłącznie Rain Bird. Jedynym zobowiązaniem Rain Bird i wyłącznym zadośćuczynieniem przysługującym klientowi w ramach niniejszej polityki jest naprawa lub wymiana, według uznania Rain Bird, części lub produktów, których wady zostały zgłoszone do Rain Bird w okresie obowiązywania wskazanym w niniejszej polityce, jeśli okażą się one wadliwe; oceny w tym zakresie dokona wyłącznie Rain Bird.

Rain Bird w żadnym wypadku nie pokryje kosztów robocizny związanych z naprawą ani wymianą części po upływie roku od daty uruchomienia. Wykonane naprawy i części użyte na koszt Rain Bird muszą być autoryzowane przez Rain Bird, w formie pisemnej, przed wykonaniem naprawy. Zgodnie z niniejszą polityką naprawa ani wymiana produktu nie stanowią jej rozszerzenia. Ochrona ubezpieczeniowa naprawionego lub wymienionego produktu kończy się z chwilą wygaśnięcia niniejszej polityki. Jedynym zobowiązaniem Rain Bird i wyłącznym zadośćuczynieniem przysługującym klientowi na podstawie niniejszej polityki jest naprawa lub wymiana.

Na życzenie klienta Rain Bird może udzielić porady w zakresie usuwania usterek w okresie obowiązywania niniejszej polityki satysfakcji klienta. W okresie obowiązywania niniejszej polityki usługa naprawy musi zostać wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela Rain Bird bez względu na to, czy prace realizowane są na koszt Rain Bird czy właściciela. Jednak żaden serwis, wymiana ani naprawa w ramach niniejszej polityki satysfakcji klienta nie będą wykonywane, jeśli klient nie wywiązał się z należności wobec Rain Bird

Rain Bird nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z usuwaniem, wymianą ani naprawą sprzętu w miejscach trudno dostępnych; oceny w tym zakresie dokona wyłącznie Rain Bird. Trudno dostępne lokalizacje obejmują miejsca, w których wymagane jest wykorzystanie któregokolwiek z poniższych (ale się do nich nie ograniczają):

 1. Dźwigi o nośności powyżej 15 ton
 2. Nurkowie
 3. Barki
 4. Helikoptery
 5. Pogłębianie
 6. Usuwanie dachów lub inne tego typu wymagania dotyczące konstrukcji/odbudowy
 7. Wszelkie inne nietypowe środki lub wymagania

Za takie nadzwyczajne koszty związane z trudno dostępnymi miejscami odpowiada wyłącznie klient, niezależnie od przyczyny wymagającej usunięcia, naprawy lub wymiany sprzętu.

Warunki niniejszej polityki satysfakcji klienta nie obejmują szkód, strat ani obrażeń spowodowanych poniższymi działaniami lub z nich wynikających:

 1. Niewłaściwe zastosowanie, nadużycie lub brak realizacji rutynowej konserwacji (w tym procedury zimowania/docieplania).
 2. Pompowanie cieczy innych niż słodka woda, zgodnie z definicją amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, chyba że specyfikacja oferowanej przez Rain Bird stacji pomp wyraźnie wymienia te inne ciecze i ich stężenia.
 3. Stosowanie pestycydów (w tym insektycydów, fungicydów i herbicydów), wolnego chloru lub innych silnych biocydów.
 4. Narażenie na elektrolizę, erozję lub ścieranie.
 5. Użycie lub obecność destrukcyjnych gazów lub substancji chemicznych, chyba że materiały te i ich stężenia są określone w specyfikacji Rain Bird.
 6. Napięcia zasilania elektrycznego wyższe lub niższe od tych, które podano jako gwarantujące prawidłową pracę stacji pomp.
 7. Zanikanie lub odwracanie fazy elektrycznej.
 8. Korzystanie ze źródła zasilania innego niż źródło podane w oryginalnej specyfikacji.
 9. Zasilacze w konfiguracji innej niż gwiazda, takie jak zasilacze z połączeniem w otwarty trójkąt, przetwornice fazowe czy inne formy niesymetrycznych zasilaczy trójfazowych
 10. Niewłaściwe uziemienie elektryczne lub narażenie na wpływ prądu bez wyłącznika bądź bezpiecznika.
 11. Używanie centrali jako rozłącznika serwisowego.
 12. Piorun, trzęsienie ziemi, powódź, wichura lub inne zjawiska przyrodnicze.
 13. Uszkodzenie uszczelnienia pompy (chyba że dojdzie do niego przy pierwszym uruchomieniu).
 14. Wszelkie uszkodzenia lub straty w roślinach, urządzeniach lub wodach gruntowych oraz obrażenia osób spowodowane awarią lub niewłaściwym użytkowaniem systemu wtryskowego lub niewłaściwym stężeniem substancji chemicznych bądź składników odżywczych dla roślin wprowadzanych do stacji pomp przez system wtryskowy.
 15. Wszelkie awarie sprzętów i urządzeń służących do przechowywania składników odżywczych lub substancji chemicznych bądź zapobiegania wyciekom związane z lokalizacją stacji pomp.

POWYŻSZE WARUNKI STANOWIĄ KOMPLETNĄ POLITYKĘ SATYSFAKCJI KLIENTA W ZAKRESIE STACJI POMP. NINIEJSZA POLITYKA MA CHARAKTER WYŁĄCZNY I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, DOROZUMIANE, JAK I USTAWOWE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZONE. JEDYNĄ FORMĄ ZADOŚĆUCZYNIENIA PRZEWIDZIANĄ PRZEZ NINIEJSZĄ POLITYKĘ JEST NAPRAWA LUB WYMIANA STACJI POMP LUB JEJ ELEMENTÓW ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ POLITYCE. W PRZYPADKU WSZELKICH ELEMENTÓW LUB SYSTEMÓW WTRYSKOWYCH WYPRODUKOWANYCH PRZEZ INNYCH PRODUCENTÓW (JAK PODANO W OFERCIE STACJI POMP) RAIN BIRD NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, A ELEMENTY TE SĄ OBJĘTE WYŁĄCZNIE ZAKRESEM GWARANCJI, JEŚLI TAKA ISTNIEJE, OFEROWANEJ PRZEZ INNYCH PRODUCENTÓW.

RAIN BIRD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK ZOBOWIĄZANIE, STRATĘ, OPÓŹNIENIE LUB SZKODĘ SPOWODOWANE LUB RZEKOMO SPOWODOWANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRZEZ JAKIEKOLWIEK UŻYCIE, WADĘ, AWARIĘ LUB WADLIWE DZIAŁANIE STACJI POMP LUB JAKIEGOKOLWIEK SYSTEMU WTRYSKOWEGO, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE Z TYTUŁU TAKIEGO ZOBOWIĄZANIA, STRATY, OPÓŹNIENIA LUB SZKODY JEST UZASADNIANE GWARANCJĄ, UMOWĄ, WYKROCZENIEM LUB CZYMKOLWIEK INNYM. RAIN BIRD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, UBOCZNE ANI POŚREDNIE, ZA OPÓŹNIENIE, UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA ANI ŻADNE SZKODY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KLIENTA LUB SPOWODOWANE ZJAWISKAMI PRZYRODNICZYMI. W ŻADNYM WYPADKU I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ RAIN BIRD NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY SPRZEDAŻY NETTO STACJI POMP PRZEZ RAIN BIRD CORPORATION.

Przepisy prawne dotyczące gwarancji i wyłączeń odpowiedzialności klienta różnią się w zależności od stanu, jurysdykcji, prowincji lub kraju, dlatego niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika. Określone powyżej wyłączenia i ograniczenia nie mają na celu być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa właściwego ani nie powinny być tak interpretowane. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszej polityki zostaną uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nielegalne, niewykonalne lub sprzeczne z obowiązującym prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych części niniejszej polityki, a wszelkie prawa i obowiązki będą interpretowane i egzekwowane w taki sposób, jakby niniejsza polityka nie zawierała danej części ani postanowienia, które uznano za nieważne.

V. Wszystkie pozostałe produkty

Wszystkie pozostałe produkty są objęte gwarancją przez okres 1 roku.