Informacja dotycząca kalifornijskiej ustawy o przejrzystości w łańcuchach dostaw

Kalifornijska ustawa o przejrzystości w łańcuchach dostaw nakłada na niektóre przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w stanie Kalifornia obowiązek informowania konsumentów o swoich działaniach na rzecz wyeliminowania niewolnictwa i handlu ludźmi z bezpośrednich łańcuchów dostaw materialnych towarów oferowanych na sprzedaż. Rain Bird podejmuje następujące działania, aby zagwarantować, że w łańcuchu dostaw firmy nie występuje niewolnictwo ani handel ludźmi:

Weryfikacja i audyty

Podczas wstępnej oceny od każdego potencjalnego dostawcy wymagamy potwierdzenia, czy jego działania są zgodne z wytycznymi zawartymi w normie dotyczącej odpowiedzialności społecznej 8000, ustanowionej przez organizację Social Accountability International, która między innymi określa wymagania dotyczące zapobiegania pracy dzieci oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej, a także zapewnienia odpowiednich godzin pracy i wynagrodzenia. W ramach naszego procesu kwalifikacji u dostawców zagranicznych przeprowadzamy zapowiedziane audyty na miejscu, podczas których oceniamy, czy praktyki potencjalnego dostawcy są zgodne z dopuszczalnymi praktykami pracy w zakresie godzin pracy, wieku pracowników i wynagrodzenia. Obecni dostawcy podlegają okresowym ponownym audytom. Weryfikacja dostawców i audyty na miejscu są zazwyczaj przeprowadzane przez pracowników Rain Bird.

Poświadczenie

Nasze umowy wymagają od bezpośrednich dostawców poświadczenia, że materiały wchodzące w skład ich produktów są wykonane zgodnie z prawem pracy, w tym szczególnie z przepisami dotyczącymi niewolnictwa i handlu ludźmi, kraju lub krajów, w których prowadzą oni działalność.

Odpowiedzialność

Dostawcy, którzy nie spełniają naszych wymagań dotyczących zgodności z dopuszczalnymi praktykami pracy, podlegają procesowi działań naprawczych i ponownemu audytowi. Rain Bird może odmówić prowadzenia działalności, jeżeli dostawca nie wypełnia planu działań naprawczych.
Podręcznik pracowniczy Rain Bird podkreśla, że każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania naruszeń polityki firmy lub wymogów prawnych. W tym celu Rain Bird posiada anonimową infolinię, dostępną dla naszych pracowników w krajach z naszą największą koncentracją zatrudnienia przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Każde zgłoszenie jest badane przez nasz zespół ochrony. Ponadto nieprzestrzeganie naszych zasad przez jakiegokolwiek pracownika Rain Bird może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, aż do zwolnienia z pracy włącznie.

Szkolenie

Rain Bird zapewnia szkolenia dla audytorów, którzy biorą udział w procesie weryfikacji dostawców lub audytu. Nowym audytorom podczas przeprowadzania ocen na miejscu zazwyczaj towarzyszą doświadczeni audytorzy. Rain Bird jest w trakcie opracowywania programu certyfikacji audytorów.